ALGEMENE VOORWAARDEN

1.        De facturen dienen contant te worden betaald bij uitgifte, behoudens andersluidende bepalingen op de factuur.

2.        Voor elke factuur die op de vervaldatum niet betaald is, worden verwijlinteresten tegen het toepasbare wettelijke tarief in rekening gebracht zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is.

3.        Het feit dat een betaaltermijn is overeengekomen betekent niet dat de onderhavige voorwaarden niet meer gelden.

4.        Het feit dat er een termijn is geformuleerd betekent nog geen schuldvernieuwing.

5.        Elk bezwaar of elke reclamatie moet binnen acht dagen na ontvangst van de facturen worden geformuleerd. Elke reclamatie dient schriftelijk te worden ingediend.

6.        De grondstoffen die nodig zijn vanwege aanvullingen op de offerte en/of in verband met de moeilijkheidsgraad van de werkzaamheden, worden in rekening gebracht.

7.        Onze prijzen zijn exclusief BTW en worden herzien in geval van prijsstijging van de goederen.

8.        Onze termijnen zijn ter indicatie.
Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van een eventuele vertraging bij de levering.
De volgende omstandigheden ontheffen ons van onze termijnen:
        * Overmacht (waaronder met name stakingen, extreme  weersomstandigheden, incidenten van
          technische aard, vertraging bij de leverancier en gebrek aan arbeidskrachten);
        *Als de betalingsvoorwaarden niet worden nageleefd;
        *Als de klant wijzigingen aanbrengt tijdens de uitvoering van het werk;
        *Als de klant niet de gewenste informatie levert binnen de gespecificeerde termijn.
       Deze lijst is niet uitputtend.

9.        Wij wijzen formeel algemene inkoopvoorwaarden, afgedrukt in brieven of documenten van onze klanten, van de hand.
Bij het plaatsen van een order wordt iedere koper geacht kennis te hebben genomen van onze algemene voorwaarden en zich daaraan te houden.

10.     Deze overeenkomst valt uitdrukkelijk onder Belgische recht.

11.     Voor de werkzaamheden buiten het bedrijf, indien de klant eist dat de werkzaamheden tijdens slechte klimatologische omstandigheden worden uitgevoerd, is het atelier van iedere aansprakelijkheid ontheven.

12.     Voor de werkzaamheden buiten het bedrijf, kan het atelier niet aansprakelijk worden gesteld voor prijsverhogingen veroorzaakt door de aard van de bodem of de oppervlakte die niet tijdens de opstelling van de offerte kon worden bepaald.

13.     Bij een gerechtelijk geschil zijn alleen de Rechtbanken van Florennes en Dinant bevoegd.